Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/106/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarzegminy Miastkowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz.1579, poz. 1948) i art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się wyniki „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Miastkowo” w celu oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Miastkowo.
 
§ 2. Uwzględniając wyniki Analizy, o której mowa §1, uznaje się, że:
 
1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo uchwalone uchwałą Nr 67/XI/99 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo ze zmianą wynikającą z uchwały Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 18 listopada 2011 r. jest aktualne pod względem zgodności z polityką przestrzenną w nim określoną;
 
2) poniżej wymienione obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktualne:
a) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Zaruzie) uchwalona uchwałą Nr 103/XVI/96 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Łomżyńskiego Nr 1 z dnia 24 stycznia 1997 r. poz. 10),
b) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (gminne wysypisko odpadów komunalnych na terenie gruntów wsi Czartoria) uchwalona uchwałą Nr 148/XXXV/98 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 18 marca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Łomżyńskiego Nr 3 z dnia 21 kwietnia 1998 r. poz. 31),
c) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (rozszerzenie terenu urządzeń z zakresu obsługi technicznej motoryzacji oraz dopuszczenie funkcji usługowej i mieszkaniowej) uchwalona uchwałą Nr 30/VII/99 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 28 kwietnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 20 z dnia 14 czerwca 1999 r. poz.319),
d) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Drogoszewo) uchwalona uchwałą Nr 41/IX/99 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 33 z dnia 14 października 1999 r. poz. 528),
e) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (tereny zabudowy zagrodowej we wsi Miastkowo) uchwalona uchwałą Nr 77/XIII/2000 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 24 lutego 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 9 z dnia 22 marca 2000 r. poz.78),
f) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usług we wsi Rydzewo) uchwalona uchwałą Nr 99/XIX/2000 Rady Gminy Miastkowo z dnia 5 października 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 27 z dnia 30 października 2000 r. poz. 412),
g) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo w części dotyczącej wysypiska odpadów we wsi Czartoria uchwalony uchwałą Nr V/30/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 51 z dnia 26 maja 2003 r. poz. 1082),
h) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo 2 x 400 kV Łomża – Ostrołęka) na terenie gminy Miastkowo uchwalony uchwałą Nr X/64/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 31 stycznia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 23 lutego 2012 r. poz. 735);
 
3) poniżej wymienione obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są częściowo nieaktualne:
a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny wsi Miastkowo w gminie Miastkowo uchwalony uchwałą Nr XXVII/140/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 69 z dnia 8 marca 2006 r. poz. 732),
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny wsi Korytki Leśne w gminie Miastkowo uchwalony uchwałą Nr XXVII/141/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 66 z dnia 6 marca 2006 r. poz. 720),
c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny wsi Zaruzie z częścią administracyjną wsi Sosnowiec w gminie Miastkowo uchwalony uchwałą Nr XXVII/142/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 66 z dnia 6 marca 2006 r. poz. 721),
d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny wsi Drogoszewo w gminie Miastkowo uchwalony uchwałą Nr XXVII/143/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 69 z dnia 8 marca 2006 r. poz. 733).
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady
Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 197,28 KB 92

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-04-06 11:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-04-06 11:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 219