Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/111/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017 - 2022
Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; z 2017 r. poz.191)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr XVIII/98/2016 Rady Gminy Miastkowo z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017-2022 wprowadza się następujące zmiany:  
1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miastkowo wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017-2022 przyjmują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 456,62 KB 63

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-04-06 11:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-04-06 11:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 158