Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/112/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; z 2017 r. poz.191) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy ogółem 19 653 330,10 zł, w tym:
- dochody bieżące – 19 376 594,10 zł,
- dochody majątkowe –276 736,00 zł,
2) wydatki budżetu gminy ogółem 23 142 829,10 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 19 435 861,10 zł,
- wydatki majątkowe –3 706 968,00 zł.
 
§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 489 499,00 zł zostanie pokryty:
1) planowanym do zaciągnięcia kredytem - 1 500 000,00 zł;
2) nadwyżką z lat ubiegłych - 1 629 499,00 zł;
3) wolnymi środkami - 360 000,00 zł.
 
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę:
1) ogólną w wysokości 114 002,00 zł;
2) celową w wysokości 59 432,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu gminy na 2017 rok w kwocie 3 609 499,00 zł i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok w kwocie 120 000,00 zł przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku przyjmują kształt zgodny z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się:
1) dochody w kwocie 53 949,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59 494,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
2) dochody w kwocie 257 355,00 zł i wydatki w kwocie 518 862,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska;
3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 407 976,00 zł i wydatki w kwocie 448 296,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
§ 10. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 

Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 728,79 KB 52

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-04-06 11:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-04-06 11:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 147