Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXI/114/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.  U. z 2017 r. poz.  328) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy Miastkowo Nr XIII/68/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 91,39 KB 59

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-05-22 09:09
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-05-22 09:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 168