Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXI/115/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz.191, poz. 730) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy ogółem 19 961 837,40 zł, w tym:
- dochody bieżące – 19 685 101,40 zł,
- dochody majątkowe –276 736,00 zł,
2) wydatki budżetu gminy ogółem 23 451 336,40 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 19 744 368,40 zł,
- wydatki majątkowe –3 706 968,00 zł.
 
§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 403,52 KB 60

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-05-22 09:09
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-05-22 09:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 167