Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXII/116/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo na lata 2017-2024
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935 ) w  związku z art. 19 ust. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, poz.  1250, poz.  1954; z 2017 r. poz. 5) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Miastkowo na lata 2017-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 4,45 MB 106

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 07:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 07:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 141