Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXII/120/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie  ustalenia diet sołtysom
Na podstawie art. 37 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r., poz.730, poz. 935) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Za udział w obradach sesji Rady Gminy przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta obejmująca jednocześnie zwrot kosztów podróży służbowych w wysokości
150,00 zł ( słownie złotych: sto pięćdziesiąt).
2. Podstawą do wypłacenia diety, o której mowa w ust. 1 uchwały, stanowi podpis na liście obecności, potwierdzający udział  w obradach sesji Rady.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2011 r.  w sprawie ustalenia diet sołtysom.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 89,65 KB 42

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 07:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 07:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 135