Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXII/118/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169; z 2017 r. poz. 60, poz. 949) uchwala się, co następuje:

§ 1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Miastkowo zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1300.
 
§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć, przy czym opłata za niepełną godzinę pobytu dziecka ulega proporcjonalnemu obniżeniu.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.
3. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz faktycznego czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej ponad wymiar określony w § 1.

§ 3. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 91,64 KB 36

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 07:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 07:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 130