Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXII/122/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016 r., poz. 446,  poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r.  poz. 730, poz. 935) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 730) Rada Gminy po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i sprawozdaniem finansowym za 2016 rok;
2) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
3) informacją o stanie mienia komunalnego;
4) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
- uchwala, co następuje:
 
§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Miastkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 91,17 KB 46

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 07:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 07:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 135