Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXII/119/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Miastkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, poz. 1583, poz. 1948; z. 2017 r. poz. 38, poz. 60, poz. 624, poz. 777) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Miastkowo.

§ 2. 1. Pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest odpłatny.

2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych, w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest proporcjonalna do ilości dni w danym miesiącu.

§ 3. Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych przysługuje osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Miastkowo oraz których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego  zgodnie z art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, ustala się następującą miesięczną odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych:

Dochód osoby określony wg kryterium art.8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w %

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

100% i poniżej

bezpłatnie

bezpłatnie

powyżej 100% do 150%

10

20

powyżej 150% do 200%

20

40

powyżej 200% do 250%

40

60

powyżej 250% do 300%

60

80

powyżej 300% do 350%

80

90

powyżej 350%

100%

100%

§ 5. Miesięczny koszt utrzymania, zasady regulowania odpłatności ustalane będą na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, a kierownikiem Ośrodka Wsparcia, na terenie którego przebywa osoba bezdomna.

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoby zobowiązane do ponoszenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mogą być zwolnione na ich wniosek, wniosek członka rodziny lub pracownika socjalnego z częściowej lub całkowitej opłaty. Zwolnienie przysługuje na czas określony i może nastąpić w przypadku:

1) wnoszenia opłaty za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia lub innej placówce;

2) wystąpienia uzasadnionych okoliczności zwłaszcza: długotrwała choroba, niepełnosprawność stwierdzona na podstawie udokumentowanych wydatków na leki, dojazdy do lekarza specjalisty, badania specjalistyczne w oparciu o przedstawione zaświadczenie lekarza specjalisty;

3) śmierci członka rodziny;

4) konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

5) straty materialnej powstałej w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

6) gdy osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady
Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 98,37 KB 51

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 07:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 07:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 155