Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIII/131/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za:
1) odebranie 1 m3 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w wysokości 140 zł;
2) usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości w wysokości 25 zł za 1 m3.
 
§ 2. 1.  Określa się górną stawkę opłaty za odebranie 1 m3 odpadów komunalnych w wysokości 80 zł za 1 m3, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny.
2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach co najmniej: odpadów papierowych, szkła, odpadów biodegradowalnych, odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów metalowych oraz pozostałych odpadów.
 
§ 3. Opłaty za usługi, o których mowa w § 1 i § 2 ust. 1 ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości (pojemności) pojemnika, w którym zbierane są odpady bądź pojemności beczkowozu do odbioru nieczystości ciekłych.
 
§ 4. Do cen wskazanych w § 1 i § 2 ust. 1 dolicza się obowiązujący podatek VAT.
 
§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/96/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2012r. poz. 4174)
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą  od dnia 1 stycznia 2018 r.
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 94,76 KB 50

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-09-29 12:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-09-29 12:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 157