Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIII/129/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)  po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo, stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/82/2016 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 3427).
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 208,13 KB 47

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-09-29 12:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-09-29 12:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 145