Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIV/136/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2017 r.
Program współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948; z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 188,83 KB 31

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-11-27 10:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-11-27 10:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 105