Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIV/137/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018 - 2025
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.1390) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018  - 2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/72/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2012- 2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 208 KB 34

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-11-27 10:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-11-27 10:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 111