Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXV/139/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2018- 2024
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz.  2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastkowo na lata 2018  - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018  - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018  - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVIII/98/2016 Rady Gminy Miastkowo z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017-2022 zmieniona Uchwałą Nr XX/111/2017 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 marca 2017 roku.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
 
Przewodniczący Rady
Jacek  Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 3,89 MB 37

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-01-03 14:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-01-03 14:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 132