Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVII/91/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 grudnia 2008 r.
zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz.1112) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 25.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 25.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 192.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 192.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
7. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8.
8. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 11.012.809 zł.
9. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 12.362.809 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załączniki 131,62 KB 72

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-01-02 10:02
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-01-02 10:12
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2009-01-02 10:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 227