Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVII/92/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 grudnia 2008 r.
uchwalenia budżetu Gminy Miastkowo na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112)
uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.834.472 zł, w tym:
- dochody bieżące - 11.808.218 zł,
- dochody majątkowe - 26.254 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.184.472 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 10.374.472 zł,
- wydatki majątkowe - 2.810.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 - 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.350.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.350.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.350.000 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości - 100.000 zł,
- celową w wysokości - 30.000 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do wysokości 1 %.

§ 5.

1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 7.000 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 41.573 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.378 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.195 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych wynosi:
- przychody - 281.117 zł,
- wydatki - 281.117 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 340.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dotacje celowe na:
- zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 10.000 zł,
zgodnie załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody – 151.000 zł,
- wydatki - 231.414 zł, w tym: wydatki bieżące - 186.414 zł, wydatki majątkowe - 45.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załączniki 322,55 KB 131

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-01-05 10:44
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-01-05 10:50
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2009-01-05 10:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 356