Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVII/95/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 grudnia 2008 r.
udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynku „sześciorak” w Tarnowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; z 2005 r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1459, Nr 281, poz. 2782; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz.1601; z 2007 r. Nr 69, poz.468, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1 Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynku wielorodzinnym „sześcioraku” w Tarnowie przy ul. Głównej 40, stanowiacych własność Gminy Miastkowo na rzecz ich najemców, w wysokości niżej określonej:

1) 50 % dla lokalu nr 1 o pow. 74,97 m2;

2) 50 % dla.lokalu nr 2 o pow. 77,34 m2;

3) 50 % dla lokalu nr 3 o pow. 81,41 m2;

4) 50% dla lokalu nr 4 o pow. 77,01 m2;

5) 50% dla lokalu nr 5 o pow. 31,01 m2.

2.Udzielona bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym cenę udziału w prawie własności gruntu na którym zlokalizowane są przedmiotowe lokale. Bonifikata udzielona od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-12-31 09:31
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-12-31 09:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 251