Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVII/96/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 grudnia 2008 r.
uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2009 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116,poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Program współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2009 rok.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 29,39 KB 89

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-01-01 10:07
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-01-01 10:13
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2009-01-01 10:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 262