Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVIII/101/09
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 stycznia 2009 r.
uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;z 2005 r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miastkowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Tracą moc uchwały:

- Nr XV/87/04 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miastkowie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 130, poz. 1769);

- Nr V/21/07 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie (Dz. Urz. Woj. Podl.
Nr 78, poz. 632).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
Załącznik 123,97 KB 89
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 1,06 MB 83

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-01-30 10:59
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-01-30 11:06
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2009-01-30 11:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 246