Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVIII/103/09
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 stycznia 2009 r.
wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania.
Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Radny otrzymuje dietę za udział w obradach sesji Rady Gminy lub posiedzeniach komisji Rady w wysokości 165 zł.

2. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu, radny otrzymuje tylko jedną dietę bez względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczył.

3. Radny będący jednocześnie sołtysem ma prawo tylko do jednej diety- przysługującej radnemu.

4. Podstawą do wypłacenia diety, o której mowa w ust. 1 uchwały, stanowi podpis na liście obecności , potwierdzający udział radnego w posiedzeniach, w których obowiązany był uczestniczyć.

§ 2.

Przewodniczący Rady Gminy otrzymuje miesięczną dietę zryczałtowaną w wysokości 1.100 zł.

§ 3.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy otrzymuje miesięczną dietę zryczałtowaną w wysokości 460 zł.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr I/6/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2009 r.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-01-28 11:37
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-01-28 11:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 265