Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVIII/104/09
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 stycznia 2009 r.
ustalenia diet sołtysom.
Na podstawie art. 37 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Za udział w obradach sesji Rady Gminy przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta obejmująca jednocześnie zwrot kosztów podróży służbowych w wysokości 65 zł.

2. Podstawą do wypłacenia diety, o której mowa w ust. 1 uchwały, stanowi podpis na liście obecności, potwierdzający udział w obradach sesji Rady.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 65/XI/99 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia diet sołtysom.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2009 r.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-01-28 10:12
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-01-28 10:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 257