Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 136/XXIX/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 marca 2002 r.
nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85 , poz. 539 , z 1998 r. Nr 106 , poz. 668 z 2001 r. Nr 129 ,poz. 1440 ) Rada Gminy uchwala , co następuje :


§ 1

Nadaje się statut Bibliotece Publicznej Gminy Miastkowo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2

Traci moc uchwała Nr 52/XII Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 sierpnia 1992 roku w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Miastkowo oraz uchwała
Nr 35/VIII/99 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 25 czerwca 1999 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Gminy Miastkowo .


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 81,5 KB 81

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-03-07 11:15
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-03-07 11:24
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2002-03-07 11:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 239