Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/106/09
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 25 marca 2009 r.
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
  2. Inkaso podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego na terenie gminy powierza się sołtysom.

§ 2.

Ustala się wynagrodzenie w formie prowizji za inkaso od kwot osobiście zainkasowanych przez sołtysów i terminowo wpłaconych podatków, o których mowa w § 1 na konto bankowe Urzędu Gminy Miastkowo, w wysokości 7 %, nie mniej jednak niż
150,00 zł za pobór każdej raty podatku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastkowo.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 140/XXIX/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 1 marca 2002 roku w sprawie określenia inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-03-27 11:55
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-03-27 12:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 259