Rada Gminy Uchwały

Uchwały



UCHWAŁA NR XIX/107/09
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 25 marca 2009 r.
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 227, poz. 1505) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826; z 2007 r. Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558; z 2009 r. Nr 18, poz. 97) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 35,78 KB 81

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-03-30 09:36
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-03-30 09:42
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2009-03-30 09:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 241