Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/109/09
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 25 marca 2009 r.
przyjęcia „Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miastkowo ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 406 ust. 1 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1505) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się "Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miastkowo ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 204,42 KB 112

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-03-30 12:10
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-03-30 12:23
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2009-03-30 12:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 260