Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/115/09
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
powołania Skarbnika Gminy Miastkowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Wójta Gminy Miastkowo powołuje się Panią Bożenę Wilk na stanowiska Skarbnika Gminy z dniem 1 lipca 2009 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-05-04 10:53
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-05-04 11:01
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 261