Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/117/09
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Miastkowie.
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego gimnazjum, stanowiącego załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624; z 2002 r. Nr 10, poz. 96; z 2003 r. Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz.606; z 2005 r. Nr 10, poz. 75; z 2007 r. Nr 35, poz. 222) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Publicznemu Gimnazjum w Miastkowie imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Rozstrzygnięcie nadzorcze 1,58 MB 83

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-05-05 11:28
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-05-05 11:36
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2009-05-05 11:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 224