Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/119/09
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miastkowo na lata 2009 – 2017.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Miastkowo na lata 2009 – 2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XIX/111/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia 25 marca 2009 r.w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Miastkowo na lata 2009 – 2017.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
Załącznik 246,76 KB 118

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-05-05 12:12
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-05-05 12:22
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2009-05-05 12:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 181