Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXI/121/09
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miastkowo na lata 2009-2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 363, Nr 126, poz. 857; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji „ Program opieki nad zabytkami dla Gminy Miastkowo na lata 2009-2014”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 134,82 KB 136

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-07-03 08:03
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-07-03 08:14
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2009-07-03 08:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 299