Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 140/XXIX/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 marca 2002 r.
w sprawie określenia inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z późniejszymi zmianami) oraz art. 6, ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31, z późn. zm.) oraz art. 66, ust. 9 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444, z póź. zm.) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm. ) i § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego (Dz.U. Nr 105, poz. 1200) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych na terenie gminy Miastkowo prowadzony będzie w drodze inkasa przez sołtysów.

§ 2

Ustala się wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatków wymienionych w § 1, osobiście zainkasowanych kwot i wpłaconych na konto bankowe Urzędu Gminy w wysokości:
1. Czartoria, Drogoszewo, Leopoldowo, Łuby-Kurki, Rybaki, Rydzewo, Tarnowo, Zaruzie, Miastkowo – 7 % od zainkasowanych kwot.
2. Łuby-Kiertany, Kuleszka, Korytki LeśneChojny Naruszczki, Podosie, Sulki, Sosnowiec – 9% od zainkasowanych kwot.
3. Kaliszki, Nowosiedliny, Rydzewo-Gozdy - 11% od zainkasowanych kwot.
4. Kraska, Łubia, Gałkówka - 15% od zainkasowanych kwot.
5. Osetno - 20 % od zainkasowanych kwot.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 113/XXII/2001 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości i leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-03-06 10:15
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-03-06 10:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 253