Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXI/124/09
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2009 r.
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, art 38 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Gminy Miastkowo Pani Lidii Małgorzacie Grzejka w następującej wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.500 zł. (słownie złotych: cztery tysiące pięćset);
  2. dodatek funkcyjny w wysokości 1.500 zł. ( słownie złotych: jeden tysiąc pięćset);
  3. dodatek specjalny w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;
  4. dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XIV/70/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pani Lidii Małgorzaty Grzejka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od 1 kwietnia 2009 roku.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-07-03 12:45
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-07-03 12:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 247