Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXI/126/09
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2009 r.
przyjęcia do realizacji projektu ,,Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo’’ finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji projekt ,,Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo'' finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i przeznacza się na realizację tegoż projektu w 2009 roku środki finansowe jako wkład własny w wysokości 7.200 zł.

§ 2.

Realizatorem Projektu, o którym mowa w § 1 uchwały, będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-07-03 12:05
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-07-03 12:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 240