Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 144/XXXI/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23,poz. 220) oraz art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z 1999r. Nr 38, poz.360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz.778, Nr 110, poz.1255, z 2000r. Nr 6, poz.69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz.550, Nr 95, poz.1041, Nr 119, poz.1251, Nr 122, poz.1315, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 46, poz.499, Nr 47, poz.501 ) Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2001 p o s t a n a w i a :

§ 1

Udzielić absolutorium Zarządowi Gminy z tego tytułu.

§ 2

Przekazać niniejszą uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży wraz z wyciągiem z protokołu sesji Rady Gminy dotyczącym rozpatrzenia sprawozdania i absolutorium.


PRZEWODNICZACY RADY
Stanisław Olszewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-05-03 08:39
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-05-03 08:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 232