Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXII/128/09
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Miastkowo przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 50, poz. 2118, Nr 169, poz. 1417; z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536; z 2007 r. Nr 120, poz.818, Nr 121, poz. 831, Nr 221, poz. 1650; z 2008 r. Nr 190, poz.1171, Nr 216, poz. 1367; z 2009 r. Nr 53, poz. 433) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W związku ze skargą kasacyjną z dnia 17 sierpnia 2009 r. wniesioną przez BT Spółka Cywilna Zenon Borkowski, Krzysztof Tafiłowski w Miastkowie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2009 r. sygn. akt II SA/Bk 7/09 udziela się Panu Zygmuntowi Czajkowskiemu, radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Miastkowo przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w opisanej wyżej sprawie ze skargi BT Spółka Cywilna Zenon Borkowski, Krzysztof Tafiłowski w Miastkowie na uchwałę Nr XV/78/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Rozstrzygnięcie nadzorcze 1,66 MB 88

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-09-07 11:41
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-09-07 11:50
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2009-09-28 13:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 234