Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 145/XXXI/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok.
Na podstawie art.4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, póz. 230, z 1984 r. Nr 34, póz. 184, z 1987 r. Nr 33, póz. 180, z 1989 r. Nr 35, póz. 192, z 1990 r. Nr 34, póz. 198 , Nr 73 , póz. 431 , z 1991 r. Nr 73 , póz. 321 , Nr 94 , póz . 419, z 1993 r. Nr 40 , póz. 184, z 1996 r. Nr 127 , póz. 593 , z 1997 r. ?88 , póz. 554, Nr 113, póz, 732, Nr 121, póz. 770, z 1998 r. Nr 106, póz. 668, z 2000 r. Nr 12, póz. 136, Nr 120, póz. 1268, z2001 r.Nr 60, póz. 610 ,Nr 123,poz. 1353, Nr 125, póz, 1368 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy

§3

Uchwala wchodzi wżycie z dniem podjęcia


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski
Załącznikipobrań
file typ gminnny program preofilaktyki 60 KB 82

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-05-01 10:48
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-05-01 11:00
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2002-05-01 10:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 241