Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 147/XXXI/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo
Na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz .U. z 1999 r. Nr 15 , poz. 139 , Nr 41 , poz. 412 , Nr 111 , poz. 1279 , z 2000 r. Nr 12 , poz. 136 , Nr 109 , poz. 1157 , z 2001 r. Nr 5 , poz. 42 , Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 , Nr 120 , poz. 1268 , Nr 154, poz. 1804 ) Rada Gminy na wniosek Zarządu Gminy uchwala , co następuje

§ 1

1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Miastkowo w granicach terenu położonego
1) na gruntach wsi Miastkowo
a) przy drodze Ostrołęka – Łomża ,
b) przy drodze Miastkowo - Czartoria ,
c) przy ulicy Kacpra Wielocha
2) na gruntach wsi Rydzewo
a) przy drodze Ostrołęka - Łomża
określonego kolorem czerwonym na załączniku graficznym w skali 1 : 5 000 , zwanym dalej zmianą planu .

2. Ustala się następujący przedmiot i zakres ustaleń planu :
1) przedmiot zmiany planu:
a) przeznaczenie terenu rolnego pod zabudowę zagrodową .

2) zakres ustaleń zmiany planu :
a) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające ,
b) zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej,
c) zasady kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu .

3. Plan sporządzony będzie w skali 1 : 10 000 .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-05-06 09:53
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-05-06 09:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 235