Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 39 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
IV/21/03odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo11-03-2003
IV/22/03zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo11-03-2003
IV/23/03zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny11-03-2003
IV/24/03uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok11-03-2003
IV/25/03w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miastkowo11-03-2003
IV/26/03budżetu gminy na 2003 rok11-03-2003
IV/27/03wyboru banku do obsługi bankowej budżetu gminy11-03-2003
V/28/03udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy30-04-2003
V/29/03protestu wniesionego do projektu planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej rozbudowy wysypiska śmieci we wsi Czartoria30-04-2003
V/30/03zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo w części dotyczącej wysypiska odpadów we wsi Czartoria30-04-2003
V/31/03zaliczenia dróg na terenie Gminy Miastkowo do kategorii dróg gminnych30-04-2003
V/32/03zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu przez poszczególnych pracodawców30-04-2003
V/33/03zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie30-04-2003
V/34/03wynagrodzenia Wójta Gminy - Jerzego Wróblewskiego30-04-2003
V/35/03zmian w budżecie gminy na 2003 rok30-04-2003
VI/36/03zmian w budżecie gminy na 2003 rok05-06-2003
VII/37/03współfinansowania inwestycji na drodze powiatowej Tarnowo – Kraska30-06-2003
VII/38/03wyłapywania zwierząt bezdomnych oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na terenie Gminy Miastkowo30-06-2003
VII/39/03zmian w budżecie gminy na 2003 rok30-06-2003
VIII/40/03przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących nadania nazw ulicom23-09-2003
VIII/41/03zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw23-09-2003
VIII/42/03wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej23-09-2003
VIII/43/03wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej obiektami zabytkowymi23-09-2003
VIII/44/03przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo do roku 201023-09-2003
VIII/45/03zmian w budżecie gminy na 2003 rok23-09-2003
IX/46/03obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 200416-12-2003
IX/47/03określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.16-12-2003
IX/48/03określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności.16-12-2003
IX/49/03określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok16-12-2003
IX/50/03nadania nazw ulic we wsi Miastkowo16-12-2003
IX/51/03nadania nazw ulic we wsi Drogoszewo16-12-2003
IX/52/03nadania nazw ulic we wsi Rydzewo16-12-2003
IX/53/03przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących nadania nazw ulicom16-12-2003
X/54/03zamiaru likwidacji filii w Chojnach Naruszczkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie30-12-2003
X/55/03sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo dla terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Miastkowo30-12-2003
X/56/03sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo dla terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Korytki Leśne.30-12-2003
X/57/03w sprawie sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo dla terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Zaruzie z częścią administracyjną wsi Sosnowiec.30-12-2003
X/58/03w sprawie sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo dla terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Drogoszewo30-12-2003
X/59/03zmian w budżecie gminy na 2003 rok30-12-2003