Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 43 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
XI/60/04zmieniająca uchwałę dotyczącą określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok19-02-2004
XI/61/04zmieniająca uchwałę dotyczącą określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności19-02-2004
XI/62/04obniżenia wysokości wskaźnika procentowego stosowanego do obliczenia dodatków mieszkaniowych19-02-2004
XI/63/04nadania nazw ulic we wsi Czartoria19-02-2004
XI/64/04nadania nazw ulic we wsi Kraska19-02-2004
XI/65/04nadania nazw ulic we wsi Nowosiedliny19-02-2004
XI/66/04nadania nazw ulic we wsi Podosie19-02-2004
XI/67/04nadania nazw ulic we wsi Sulki19-02-2004
XI/68/04nadania nazw ulic we wsi Tarnowo19-02-2004
XI/69/04rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta19-02-2004
XI/70/04utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością19-02-2004
XI/71/04budżetu gminy na 2004 rok19-02-2004
XII/72/04zmian w budżecie gminy na 2004 rok.19-02-2004
XII/73/04określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu31-03-2004
XII/74/04uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.31-03-2004
XII/75/04rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej31-03-2004
XIII/76/04udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy29-04-2004
XIII/77/04wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych z zasobu gminnego29-04-2004
XIII/78/04likwidacji filii w Chojnach Naruszczkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie29-04-2004
XIII/79/04wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miastkowie"29-04-2004
XIV/80/04zmian w budżecie gminy na 2004 rok26-05-2004
XIV/81/04wynagrodzenia Wójta Gminy Jerzego Wróblewskiego26-05-2004
XV/82/04zmian w budżecie gminy na 2004 rok30-08-2004
XV/83/04ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo i określenia granic ich obwodów30-08-2004
XV/84/04ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo30-08-2004
XV/85/04ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych Gminy Miastkowo30-08-2004
XV/86/04określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Miastkowo30-08-2004
XV/87/04nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miastkowie30-08-2004
XV/88/04uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska do 2014 roku oraz Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 201430-08-2004
XV/89/04dofinansowania projektu „Biblioteki Publiczne – Internet – Informacje – Społeczeństwo w województwie podlaskim”30-08-2004
XVI/90/04upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania niektórych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy29-10-2004
XVI/91/04ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze29-10-2004
XVI/92/04tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Miastkowo29-10-2004
XVI/93/04trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.29-10-2004
XVI/94/04ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ,zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów.29-10-2004
XVII/95/04ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.10-12-2004
XVII/96/04obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2005.10-12-2004
XVII/97/04w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.10-12-2004
XVII/98/04w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
na 2005 rok
10-12-2004
XVII/99/04budżetu gminy na 2005 rok.10-12-2004
XVIII/100/04uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok30-12-2004
XVIII/101/04zmian w budżecie gminy na 2004 rok30-12-2004
XVIII/102/04zmian w budżecie gminy na 2005 rok30-12-2004