Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 36 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
XIX/103/05przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących zmian nazw miejscowości24-02-2005
XIX/104/05uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2005 rok24-02-2005
XIX/105/05przyjęcia zmian Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży24-02-2005
XIX/106/05zamiaru likwidacji filii w Drogoszewie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rydzewie.24-02-2005
XIX/107/05ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo24-02-2005
XIX/108/05ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, lokali gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności24-02-2005
XIX/109/05zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok24-02-2005
XIX/110/05zmian w budżecie gminy na 2005 rok24-02-2005
XIX/111/05uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2005 rok24-02-2005
XIX/112/05zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na 2005 rok24-02-2005
XX/113/05ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo30-03-2005
XX/114/05wystąpienia o zmianę i zniesienie urzędowych nazw miejscowości.30-03-2005
XX/115/05wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej30-03-2005
XX/116/05zmian w budżecie gminy na 2005 rok.30-03-2005
XX/117/05wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Jerzego Wróblewskiego.30-03-2005
XXI/118/05udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy27-04-2005
XXI/120/05zmian w budżecie gminy na 2005 rok27-04-2005
XXII/121/05ustanowienia logo Gminy Miastkowo09-06-2005
XXII/122/05określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.09-06-2005
XXII/123/05powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Miastkowie09-06-2005
XXII/124/05zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo.09-06-2005
XXII/125/05zmian w budżecie gminy na 2005 rok09-06-2005
XXIII/126/05utworzenia Internetowego Rynku Rolno – Towarowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży.29-09-2005
XXIII/127/05zmian w budżecie gminy na 2005 rok29-09-2005
XXIV/128/05nawiązania partnerskich kontaktów między Gminą Miastkowo Rzeczypospolita Polska i Gminą Naujene Republika Łotewska08-11-2005
XXIV/129/05wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie przetargu08-11-2005
XXIV/130/05wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej08-11-2005
XXV/131/05uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.12-12-2005
XXV/132/05uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2006 rok12-12-2005
XXV/133/05ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo.12-12-2005
XXV/134/05zmian w budżecie gminy na 2005 rok12-12-2005
XXV/135/05określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.12-12-2005
XXV/136/05określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.12-12-2005
XXV/137/05określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych12-12-2005
XXVI/138/05zmian w budżecie gminy na 2005 rok30-12-2005
XXVI/139/05budżetu gminy na 2006 rok30-12-2005