Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 24 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
XXVII/140/06miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny
wsi Miastkowo w gminie Miastkowo
27-01-2006
XXVII/143/06miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny wsi Drogoszewo w gminie Miastkowo27-01-2006
XXVII/141/06miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny wsi Korytki Leśne w gminie Miastkowo27-01-2006
XXVII/142/06miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny wsi Zaruzie z częścią administracyjną wsi Sosnowiec w gminie Miastkowo27-01-2006
XXVII/144/06zmian w budżecie gminy na 2006 rok27-01-2006
XXVII/145/06określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych27-01-2006
XXVII/146/06uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2006 rok27-01-2006
V/18/07uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2007 rok28-02-2006
XXVIII/147/06zmian w budżecie gminy na 2006 rok30-03-2006
XXVIII/148/06wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Jerzego Wróblewskiego30-03-2006
XXVIII/149/06zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2006 rok30-03-2006
XXIX/150/06udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy27-04-2006
XXIX/151/06zmian w budżecie gminy na 2006 rok27-04-2006
XXIX/152/06ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów.27-04-2006
XXX/153/06zmian w budżecie gminy na 2006 rok30-06-2006
XXX/154/06zmiany Statutu Gminy Miastkowo30-06-2006
XXX/155/06uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo30-06-2006
XXX/156/06przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 201030-06-2006
XXXI/157/06zmian w budżecie gminy na 2006 rok29-09-2006
XXXI/158/06nadania Statutu Urzędowi Gminy Miastkowo29-09-2006
XXXI/159/06wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu, działki gruntu z zasobu gminnego29-09-2006
XXXII/160/06wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miastkowo nieruchomości z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod usługi publiczne24-10-2006
XXXII/161/06zmian w budżecie gminy na 2006 rok24-10-2006
XXXII/162/06zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo24-10-2006