Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 40 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
XVIII/98/09przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”.22-01-2009
XVIII/99/09wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku odpowiedzi na skargę złożoną przez BT s.c. Zenon Borkowski, Krzysztof Tafiłowski na uchwałę Nr XVI/90/08 z dnia 14 listopada 2008 r.22-01-2009
XVIII/100/09ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo na 2009 rok.22-01-2009
XVIII/101/09uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie.22-01-2009
XVIII/102/09uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2009 rok.22-01-2009
XVIII/103/09wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania.22-01-2009
XVIII/104/09ustalenia diet sołtysom.22-01-2009
XIX/105/09zmian w budżecie gminy na 2009 rok.25-03-2009
XIX/106/09zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.25-03-2009
XIX/107/09uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.25-03-2009
XIX/108/09zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2009 rok.25-03-2009
XIX/109/09przyjęcia „Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miastkowo ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.25-03-2009
XIX/110/09zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania.25-03-2009
XIX/111/09przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Miastkowo na lata 2009 – 2017.25-03-2009
XX/112/09udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.30-04-2009
XX/113/09porozumienia dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap.30-04-2009
XX/114/09odwołania Skarbnika Gminy Miastkowo.30-04-2009
XX/115/09powołania Skarbnika Gminy Miastkowo.30-04-2009
XX/116/09likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miastkowie.30-04-2009
XX/117/09nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Miastkowie.30-04-2009
XX/118/09zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.30-04-2009
XX/119/09zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miastkowo na lata 2009 – 2017.30-04-2009
XX/120/09przyjęcia Statutu związku komunalnego pod nazwą Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.30-04-2009
XXI/121/09w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miastkowo na lata 2009-201430-06-2009
XXI/122/09w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok30-06-2009
XXI/123/09nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku30-06-2009
XXI/124/09ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo30-06-2009
XXI/125/09wyrażenia opinii o uznanie lasów położonych w granicach administracyjnych Gminy Miastkowo za lasy ochronne30-06-2009
XXI/126/09przyjęcia do realizacji projektu ,,Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo’’ finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego30-06-2009
XXII/127/09zmian w budżecie gminy na 2009 rok31-08-2009
XXII/128/09udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Miastkowo przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie31-08-2009
XXIII/129/09zmian w budżecie gminy na 2009 rok25-09-2009
XXIV/130/09określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok26-11-2009
XXIV/131/09określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok26-11-2009
XXIV/132/09zmian w budżecie gminy na 2009 rok26-11-2009
XXIV/133/09uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miastkowo na lata 2009-2032”
26-11-2009
XXIV/134/09uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2010 rok26-11-2009
XXV/135/09udzielenia pomocy finansowej29-12-2009
XXV/136/09zmian w budżecie gminy na 2009 rok29-12-2009
XXV/137/09uchwalenia budżetu Gminy Miastkowo na rok 201029-12-2009