Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 49 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
IV/15/2011zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2011 - 201628-03-2011
IV/16/2011zmian w budżecie gminy na 2011 rok28-03-2011
IV/17/2011nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku28-03-2011
IV/18/2011zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 201128-03-2011
IV/19/2011ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia28-03-2011
IV/20/2011zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miastkowo do kategorii dróg gminnych28-03-2011
IV/21/2011zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo28-03-2011
IV/22/2011przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka na terenie gminy Miastkowo28-03-2011
IV/23/2011uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok28-03-2011
IV/24/2011przekazania do prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia całodobowego lub dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi28-03-2011
IV/25/2011uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2011 rok28-03-2011
IV/26/2011zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2011 rok28-03-2011
V/27/2011zmian w budżecie gminy na 2011 rok27-05-2011
V/28/2011ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia
27-05-2011
V/29/2011przyjęcia „Regulaminu przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Miastkowo”27-05-2011
V/30/2011trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania27-05-2011
V/31/2011ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miastkowo27-05-2011
VI/32/2011zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2010 rok27-06-2011
VI/33/2011udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok27-06-2011
VI/34/2011zmian w budżecie gminy na 2011 rok27-06-2011
VI/35/2011zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów 27-06-2011
VI/36/2011ustalenia diet sołtysom27-06-2011
VI/37/2011wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania27-06-2011
VI/38/2011ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pana Jerzego Wróblewskiego27-06-2011
VI/39/2011zorganizowania wspólnej obsługi finansowo - księgowej szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miastkowo27-06-2011
VII/40/2011udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu23-09-2011
VII/41/2011zmian w budżecie gminy na 2011 rok23-09-2011
VII/42/2011uchwalenia Statutu Gminy Miastkowo23-09-2011
VII/43/2011zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych23-09-2011
VII/44/2011zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Miastkowo23-09-2011
VII/45/2011zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pana Jerzego Wróblewskiego23-09-2011
VIII/46/2011w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok18-11-2011
VIII/47/2011w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok18-11-2011
VIII/48/2011w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 201218-11-2011
VIII/49/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.18-11-2011
VIII/50/2011w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 201218-11-2011
VIII/51/2011w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania 18-11-2011
VIII/52/2011w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo18-11-2011
IX/53/2011w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2012- 201629-12-2011
IX/54/2011w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 201229-12-2011
IX/55/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok29-12-2011
IX/56/2011w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych29-12-2011
IX/57/2011uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych29-12-2011
IX/58/2011w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli29-12-2011
IX/59/2011zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie29-12-2011
IX/60/2011w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych29-12-2011
IX/61/2011w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok29-12-2011
IX/62/2011w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2012 rok29-12-2011
IX/63/2011w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2012 rok29-12-2011