Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 44 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
X/64/2012miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo 2 x 400 kV Łomża –Ostrołęka) na terenie gminy Miastkowo 31-01-2012
XI/65/2012w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu27-03-2012
XI/66/2012w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku27-03-2012
XI/67/2012zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2012 - 2016.27-03-2012
XI/68/2012w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok27-03-2012
XI/69/2012zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli27-03-2012
XI/70/2012w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo w 2012 roku27-03-2012
XI/71/2012zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie27-03-2012
XI/72/2012w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2012- 202027-03-2012
XII/73/2012w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 22-05-2012
XII/74/2012uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych22-05-2012
XII/75/2012w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata22-05-2012
XII/76/2012zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo w 2012 roku22-05-2012
XII/77/2012w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Miastkowo22-05-2012
XII/78/2012w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie22-05-2012
XIII/79/2012w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2011 rok27-06-2012
XIII/80/2012w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok27-06-2012
XIII/81/2012w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 27-06-2012
XIV/82/2012w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynku wielorodzinnym w Miastkowie przy ulicy Łomżyńskiej 1830-08-2012
XIV/83/2012w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok30-08-2012
XIV/84/2012w sprawie podziału Gminy Miastkowo na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym30-08-2012
XV/85/2012w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 27-09-2012
XV/86/2012w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok27-09-2012
XV/87/2012w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok27-09-2012
XV/88/2012w sprawie zmian w podziale Gminy Miastkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym27-09-2012
XVI/89/2012w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok22-11-2012
XVI/90/2012w sprawie podziału Gminy Miastkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych22-11-2012
XVI/91/2012w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo22-11-2012
XVI/92/2012w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty22-11-2012
XVI/93/2012w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi22-11-2012
XVI/94/2012w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi22-11-2012
XVI/95/2012w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów22-11-2012
XVI/96/2012w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych22-11-2012
XVI/97/2012w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miastkowo22-11-2012
XVI/98/2012w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2013- 201622-11-2012
XVI/99/2012w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 201322-11-2012
XVI/100/2012w sprawie przyjęcia statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży22-11-2012
XVII/101/2012w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2013- 201631-12-2012
XVII/102/2012w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 201331-12-2012
XVII/103/2012w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok31-12-2012
XVII/104/2012w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo31-12-2012
XVII/105/2012w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok31-12-2012
XVII/106/2012w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy31-12-2012
XVII/107/2012w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2013 rok31-12-2012