Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 36 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
XVIII/108/2013w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Tarnowie14-02-2013
XVIII/109/2013w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Drogoszewie14-02-2013
XVIII/110/2013w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy14-02-2013
XVIII/111/2013w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2013 rok14-02-2013
XIX/112/2013w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Drogoszewie27-03-2013
XIX/113/2013w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Tarnowie27-03-2013
XIX/114/2013zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2013 - 2016.27-03-2013
XIX/115/2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok27-03-2013
XIX/116/2013w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2013 rok27-03-2013
XIX/117/2013w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie27-03-2013
XX/118/2013w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2012 rok27-06-2013
XX/119/2013w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok27-06-2013
XX/120/2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok27-06-2013
XX/121/2013w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastkowo27-06-2013
XX/122/2013w sprawie przyjęcia Programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013-201427-06-2013
XX/123/2013w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo27-06-2013
XX/124/2013w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo i określenia granic ich obwodów27-06-2013
XX/125/2013w sprawie wystapienia Gminy Miastkowo z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży27-06-2013
XXI/126/2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok27-09-2013
XXI/127/2013w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu27-09-2013
XXII/128/2013w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok20-11-2013
XXII/129/2013w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok20-11-2013
XXII/130/2013w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok20-11-2013
XXII/131/2013uchylająca uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Miastkowo z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży20-11-2013
XXII/132/2013w sprawie połączenia niektórych sołectw w Gminie Miastkowo20-11-2013
XXII/133/2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok20-11-2013
XXIII/134/2013w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok30-12-2013
XXIII/135/2013zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectw30-12-2013
XXIII/136/2013w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2014 rok30-12-2013
XXIII/137/2013w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2014 rok30-12-2013
XXIII/138/2013w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego30-12-2013
XXIII/139/2013zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok30-12-2013
XXIII/140/2013w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2014- 202130-12-2013
XXIII/141/2013w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 201430-12-2013
XXIII/142/2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok30-12-2013
XXIII/143/2013w sprawie wystąpienia Gminy Miastkowo z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży30-12-2013