Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 44 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
XIX/102/2017w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
14-02-2017
XIX/103/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok14-02-2017
XIX/104/2017w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii14-02-2017
XIX/105/2017w sprawie  projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego14-02-2017
XX/106/2017w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarzegminy Miastkowo30-03-2017
XX/107/2017w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo30-03-2017
XX/108/2017w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego30-03-2017
XX/109/2017w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2017 rok
30-03-2017
XX/110/2017w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii30-03-2017
XX/111/2017zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017 - 202230-03-2017
XX/112/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
30-03-2017
XXI/113/2017w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (obręb Gałkówka)16-05-2017
XXI/114/2017w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę16-05-2017
XXI/115/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok16-05-2017
XXII/116/2017w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo na lata 2017-202430-06-2017
XXII/117/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
30-06-2017
XXII/118/2017w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 530-06-2017
XXII/119/2017w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Miastkowo30-06-2017
XXII/120/2017w sprawie  ustalenia diet sołtysom30-06-2017
XXII/121/2017w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2016 r.30-06-2017
XXII/122/2017w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.30-06-2017
XXIII/123/2017w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastkowo26-09-2017
XXIII/124/2017w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu26-09-2017
XXIII/125/2017w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu26-09-2017
XXIII/126/2017w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu26-09-2017
XXIII/127/2017w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie chodnika (ciągu pieszo - rowerowego) w pasie drogi wojewódzkiej nr 648 Miastkowo - Korytki Leśne26-09-2017
XXIII/128/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok26-09-2017
XXIII/129/2017w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo26-09-2017
XXIII/130/2017w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów26-09-2017
XXIII/131/2017w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych26-09-2017
XXIV/132/2017w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok22-11-2017
XXIV/133/2017w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok22-11-2017
XXIV/134/2017w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso22-11-2017
XXIV/135/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok22-11-2017
XXIV/136/2017Program współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok22-11-2017
XXIV/137/2017w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018 - 202522-11-2017
XXIV/138/2017w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty22-11-2017
XXV/139/2017w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2018- 202428-12-2017
XXV/140/2017w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 201828-12-2017
XXV/141/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok28-12-2017
XXV/142/2017w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok28-12-2017
XXV/143/2017w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowowraz ze szczegółową inwentaryzacją28-12-2017
XXV/144/2017w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2018 rok28-12-2017
XXV/145/2017w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2018 rok28-12-2017