Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 15 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
XXVI/146/2018w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018.22-02-2018
XXVI/147/2018w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie  służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miastkowo22-02-2018
XXVI/148/2018w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych22-02-2018
XXVI/149/2018w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo22-02-2018
XXVI/150/2018w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miastkowo jest organem prowadzącym22-02-2018
XXVI/151/2018w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo22-02-2018
XXVI/152/2018w sprawie podziału Gminy Miastkowo na okręgi wyborcze22-02-2018
XXVII/153/2018w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu22-03-2018
XXVII/154/2018w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu22-03-2018
XXVII/155/2018w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu22-03-2018
XXVII/156/2018zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2018 - 202422-03-2018
XXVII/157/2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok22-03-2018
XXVII/158/2018w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych22-03-2018
XXVII/159/2018w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2018 rok22-03-2018
XXVII/160/2018w sprawie podziału Gminy Miastkowo na stałe obwody głosowania
22-03-2018