Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 34 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
XXVI/146/2018w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018.22-02-2018
XXVI/147/2018w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie  służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miastkowo22-02-2018
XXVI/148/2018w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych22-02-2018
XXVI/149/2018w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo22-02-2018
XXVI/150/2018w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miastkowo jest organem prowadzącym22-02-2018
XXVI/151/2018w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo22-02-2018
XXVI/152/2018w sprawie podziału Gminy Miastkowo na okręgi wyborcze22-02-2018
XXVII/153/2018w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu22-03-2018
XXVII/154/2018w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu22-03-2018
XXVII/155/2018w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu22-03-2018
XXVII/156/2018zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2018 - 202422-03-2018
XXVII/157/2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok22-03-2018
XXVII/158/2018w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych22-03-2018
XXVII/159/2018w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2018 rok22-03-2018
XXVII/160/2018w sprawie podziału Gminy Miastkowo na stałe obwody głosowania
22-03-2018
XXVIII/161/2018zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miastkowo na okręgi wyborcze17-05-2018
XXVIII/162/2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok17-05-2018
XXIX/163/2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2017 r.19-06-2018
XXIX/164/2018w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.19-06-2018
XXIX/165/2018w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu19-06-2018
XXIX/166/2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok19-06-2018
XXIX/167/2018w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego19-06-2018
XXIX/168/2018w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo19-06-2018
XXIX/169/2018w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pana Kazimierza Górskiego19-06-2018
XXX/170/2018w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu09-08-2018
XXX/171/2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok09-08-2018
XXX/172/2018w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miastkowo do organu regulacyjnego09-08-2018
XXX/173/2018w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miastkowo09-08-2018
XXXI/174/2018w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2018 - 2022 z perspektywą do roku 202527-09-2018
XXXI/175/2018w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (obręb Miastkowo)27-09-2018
XXXI/176/2018w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miastkowo27-09-2018
XXXI/177/2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
27-09-2018
I/1/18w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo20-11-2018
I/2/18w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Miastkowo20-11-2018