Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 3.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Na postawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515) oraz   ust. 3 i 4  z rozdziału III  zarządzenia Nr SG.0152-4/09 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 9 lutego  2009 r w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Miastkowo, zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą  w składzie :
1. Janina Cwalina – Przewodniczący Komisji,
2. Bożena Wilk     – członek Komisji,
3. Marcin Łuba –  członek Komisji.

§ 2. Komisję powołuje się w celu  przeprowadzenia  egzaminu kończącego odbycie służby przygotowawczej przez Panią Annę Wiśniewską - podinspektora ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym  w Urzędzie Gminy Miastkowo.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-03-15 11:35
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-03-15 11:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220