Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 8.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 21 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613; z 2014 r. poz. 768, poz. 1100; z 2015 r. poz. 4, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333, poz. 1844) i art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. Poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289; z 2015r. poz. 1954) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont  dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375, zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzenie Nr 4.2016 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości , dodaje się załącznik Nr 5 w brzmieniu:

Zasady ewidencji, poboru, kontroli  i egzekucji należności z tytułu czynszów najmu, dzierżaw i użytkowania wieczystego

 1. Ewidencja opłat z tytułu czynszów najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego, należności ubocznych (odsetki, koszty upomnień) i innych opłat jest integralną częścią ewidencji księgowej gminy.
 2. Ewidencja opłat z tytułu czynszów najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego prowadzona jest przez pracownika referatu finansowego:
  a) szczegółowo wg poszczególnych najemców, dzierżawców i użytkowników – ręcznie w księdze kontowej,
  b) analitycznie wg klasyfikacji budżetowej – komputerowo w programie księgowość budżetowa.
 3. Przypis należności z tytułu czynszów dokonywany jest w okresach miesięcznych na podstawie zawartych umów, a w przypadku użytkowania wieczystego na podstawie aktu notarialnego obowiązujących w danym okresie sprawozdawczym. Należności w sprawozdaniach wykazywane są w sposób narastający.
 4. Przypisy i odpisy należności nieprzypisanych ewidencjonuje się na bieżąco tj. w miesiącu w którym dokonano wpłaty.
 5. Przypisy należnych a nie wpłaconych odsetek od zaległości czynszowych dokonywane są w okresach kwartalnych.
 6. Podstawą przypisu i odpisu należności jest:
  a) umowa najmu, dzierżawy, a w przypadku użytkowania wieczystego akt notarialny (przypis);
  b) dowody zrealizowanych wpłat nieprzypisanych (przypis i odpis);
  c) decyzje o umorzeniu bądź rozłożeniu na raty należności czynszowych (odpis);
  d) rozwiązanie umowy (odpis).
 7. Podstawą zaliczenia wpłaty jest:
  a) wyciąg bankowy z załączonymi dowodami wpłaty;
  b) polecenie księgowania z załączonymi dowodami przerachowań (postanowienie o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości).
 8. Wszystkie wpłaty objęte wyciągiem bankowym księguje się pod datą wyciągu.
 9. Terminem zapłaty opłat czynszowych w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym jest data wpływu na rachunek bankowy gminy.
 10. Z dokonanej wpłaty w pierwszej kolejności pokrywa się należności z tytułu odsetek kosztów upomnień a pozostałą kwotę zalicza się w kolejności na opłaty niezależne i czynsz.
 11. Wpłaty dokonane na rachunek bankowy gminy, które w żaden sposób nie mogą być zaliczone na poczet należności budżetowych ujmuje się przejściowo na koncie 240 „Wpływy do wyjaśnienia” i wszczyna się postępowanie mające na celu ustalenie przeznaczenia wpłaty.
 12. Podstawą naliczenia należności z tytułu:
  a) czynszów jest umowa zawarta pomiędzy najemcą a gminą;
  b) wieczystego użytkowania jest akt notarialny zawarty pomiędzy użytkownikiem a gminą.
 13. Umowy cywilnoprawne sporządzane i przechowywane są w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami przez pracownika ds. gospodarki mieniem komunalnym.
 14. Po sporządzeniu jeden egzemplarz umowy przekazywany jest do Referatu Finansowego.
 15. Należności z tytułu czynszów najmu, dzierżawy są fakturowane zgodnie z ustawą o podatku VAT w Referacie Finansowym.
 16. Należności z tytułu wieczystego użytkowania wynikające:
  a) z umów (aktu notarialnego) zawartych do dnia 30 kwietnia 2004 roku nie podlegają fakturowaniu;
  b) z umów (aktu notarialnego) zawartych od 1 maja 2004 roku podlegają fakturowaniu zgodnie z ustawą o podatku VAT.
 17. Faktury wystawia się co miesiąc i wysyła do poszczególnych najemców.
 18. Terminy płatności należności czynszowych określa umowa.
 19. Pracownik Referatu Finansowego analizuje stan poszczególnych kont najemców, w przypadku braku wpłaty za okres dwóch miesięcy sporządza informację o zaległościach i przekazuje do pracownika merytorycznego (pracownika ds. gospodarki mieniem komunalnym), który niezwłocznie wystawia wezwanie do zapłaty.
 20. Wezwanie do zapłaty sporządza się w dwóch egzemplarzach (jeden dla dłużnika drugi do akt sprawy), oznacza kolejnym numerem w ewidencji upomnień i wysyła za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 21. Wezwanie do zapłaty numeruje się narastająco w danym roku kalendarzowym.
 22. Wezwanie do zapłaty podpisywane jest przez Wójta lub Sekretarza Gminy bądź upoważnionego pracownika.
 23. Kosztami wezwań do zapłaty w wysokości ceny listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru obciąża się dłużnika.
 24. W przypadku zagrożenia przedawnieniem wezwanie do zapłaty wysyła się w terminie uniemożliwiającym przedawnienie.
 25. Z uwagi na racjonalność gospodarowania środkami publicznymi w przypadku zaległości do 100,00 zł wezwanie wystawia się raz na koniec roku kalendarzowego.
 26. Jeżeli najemca nie dokona wpłaty należności w wyniku wysłania pierwszego wezwania do zapłaty w terminie do 2 miesięcy od daty wysłania pierwszego wezwania, wystawia się kolejne wezwanie z informacją o umieszczeniu najemcy na liście dłużników w Krajowym Rejestrze Dłużników oraz skierowaniu sprawy na drogę sądową.
 27. W przypadku braku regulacji należności w terminie 40 dni od dnia przekazania drugiego wezwania najemca zostaje umieszczony na liście dłużników zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81 poz. 530).
 28. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana sprawę kieruje się na drogę postępowania sądowego, a po otrzymaniu prawomocnego wyroku sprawę kieruje się na drogę postępowania komorniczego.
 29. Koszty postępowania sądowego ponoszone są przez dłużnika.
 30. Od nieterminowych opłat czynszów nalicza i pobiera się odsetki ustawowe.
 31. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności.
 32. W przypadku wystąpienia nadpłaty należności czynszowych na wniosek najemcy następuje jej zwrot bądź zaliczenie na poczet przyszłych należności.
 33. Należności z tytułu wieczystego użytkowania merytorycznie prowadzi pracownik ds. gospodarki mieniem komunalnym.
 34. Należności z tytułu wieczystego użytkowania płatne są z góry w terminie do 31 marca danego roku.
 35. Po upływie terminu płatności pracownik Referatu Finansowego przekazuje informację pracownikowi merytorycznemu, ten z kolei w terminie do 20 kwietnia wysyła wezwanie do zapłaty i prowadzi dalsze postępowanie windykacyjne.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Wójt Gminy

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-06-22 09:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-06-22 09:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 264