Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 4.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości
Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613; z 2014 r. poz. 768, poz. 1100; z 2015 r. poz. 4, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333, poz. 1844) i art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. Poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289; z 2015r. poz. 1954) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont  dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się politykę rachunkowości dla Urzędu Gminy w Miastkowie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zasady rachunkowości i plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych realizowanych przez organ podatkowy   Gminy Miastkowo zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się zasady ewidencji, poboru, kontroli i egzekucji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i opłat za dostarczanie wody w Urzędzie Gminy Miastkowo zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wprowadza się instrukcje i regulaminy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej oraz właściwą ochronę majątku gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy, realizujących zadania gospodarczo – finansowe, zawarte w zakresach czynności, do zapoznania się z polityką rachunkowości, instrukcjami i regulaminami, o których mowa w § 1, 2, 3 i 4 oraz do przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 26.2012 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 674,57 KB 177

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-06-22 09:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-06-22 09:11
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-06-22 09:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 228